Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Nákup tovaru prostredníctvom eshop-u, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť LADY O.K., s.r.o. spracováva na účely nákupu tovaru prostredníctvom eshop-u a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, dodacia adresa, v prípade nákupu ako fyzická alebo právnická osoba: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar.

Na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie údajov uvedených aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom eshop-u, dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi eshop-u právo požadovať prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov,  obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti LADY O.K., s.r.o.:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.